Informace o průběhu restrukturalizace
Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Události kolem restrukturalizace ÚVT

Níže je popsán průběh událostí v ÚVT od 18. 1. 2012. Vzhledem k tomu, že vývoj byl a je velmi překotný, není tento přehled pravděpodobně úplný. Pokud máte nějaké doplňující informace, budeme velmi rádi, když nám je zašlete na e-mail uvtmu2012@gmail.com.

Kde je to možné, připojujeme odkazy na relevantní dokumenty. Bohužel, mnoho informací bylo předáváno jen ústně. Část dokumentů je přístupná jen po přihlášení do Informačního systému MU (tyto dokumenty jsou označeny *).

Přehled událostí

podzim a zima 2011

Příprava restrukturalizace ÚVT bez vědomí ředitele a jeho náměstků, s výjimkou Lukáše Rychnovského. Vzniká dokument obsahující i analýzu rizik, včetně propouštění zaměstnanců. Dokument řeší i možnost neschválení změn senátem, zjevně tedy bylo známo, že pro restrukturalizaci ústavu je třeba získat souhlas senátu. Přesto byly změny započaty (viz dále), aniž byly předem projednány s AS MU.

Dokumentace: slidy Transformace Ústavu výpočetní techniky

4. 1. 2012

Ředitel ÚVT informoval pana kvestora, že ústav dokáže v rozpočtu na rok 2012 ušetřit požadovaných 30 mil. Kč, nicméně se to významně dotkne rovněž investic. Bylo společně dohodnuto, že ředitel může klidně odjet na dovolenou. Po ukonční dovolené 18. 1. bude známo rektorátem požadované snížení rozpočtu pro ÚVT, aby mohl být rozpočet dokončen.

středa 18. 1. 2012

ráno Sekretářka kvestora domlouvá s ředitelem ÚVT schůzku s panem kvestorem na čtvrtek 19. 1., ředitel je ve čtvrtek na zasedání představenstva CESNETu a navrhuje pátek. Kvestor navrhuje středu v poledne.

10:31 E-mail sekretářky kvestora všem zaměstnancům ÚVT MU svolávající je na schůzku ten samý den v 15:00 v D2 na FI MU. „Předmětem schůzky bude informace o organizačních změnách na ÚVT.“

v poledne Ředitel ÚVT stále předpokládá jednání o rozpočtu, je mu však sděleno, že bylo rozhodnuto rekonstruovat ÚVT, a vzhledem k tomu, že se žádný rodič nedívá rád, jak mu čtvrtí dítě, je po dohodě s rektorem odvolán z funkce ředitele ústavu.

kolem poledne Telefonát pracovnice ÚVT MU paní Friessové, že kvestor Vitula svolává schůzku všech náměstků ÚVT MU na 14:45 do Klubu ÚVT.

14:45 Schůzka náměstků ÚVT s kvestorem Vitulou. Jsou přítomní všichni náměstci ředitele, včetně pana Rychnovského. Pan kvestor představil pana Rychnovského jako nového ředitele a ústně odvolal všechny náměstky. Jako důvod uvedena neprůhlednost finančních toků na ÚVT MU.

15:00 Schůzka kvestora Vituly a některých členů nového vedení ÚVT se zaměstnanci v D2. Kvestor oznámil odvolání ředitele a všech náměstků a promítl dva slidy: na prvním bylo rozdělení ÚVT MU do tří zón (zelená, modrá, šedá), na druhém pak seznam téměř všech zaměstnanců ÚVT s barevným podbarvením, do které zóny ten-který pracovník patří. Poté bylo zeleným oznámeno, ať zůstanou, šedí a modří ať opustí posluchárnu s tím, že s nimi bude mít kvestor schůzku následujícího dne v čase, který ještě upřesní.

15:15 Schůzka kvestora se zelenými v D2. Vystupuje nový ředitel Lukáš Rychnovský, prezentuje novou organizační strukturu zelených, představuje nové vedoucí jednotlivých úseků: Josef Kotrba (ředitel vývoje), Jaroslav Ledvinka (tajemník), Václav Lorenc (ředitel infrastruktury), Martin Osovský (ředitel pro rozvoj a inovace), Jan Pavlovič (ředitel pro strategii), Pavel Tuček (vedoucí správy), Jindřich Zubek (vedoucí provozu). Dále je zobrazen další seznam zelených zaměstnanců, kteří jsou nyní pomocí dalšího obarvení přiřazeni k novým ředitelům. Dostávají pokyn hlásit se u svých ředitelů o další pokyny. Někteří ze zaměstnanců na rozřazovacím seznamu chybí.

Dokumentace: část slidů prezentovaných Lukášem Rychnovským (podařilo se získat jen verzi prezentovanou o den později, kde už jsou doplněna některá chybějící jména v seznamech)

večer a v noci: Už v průběhu setkání v D2 začíná stěhování některých kanceláří, toto pokračuje během večera a noci. Zaměstnanci pracující v budově Rektorátu dostávají pokyn se během pátku připravit na stěhování.

čtvrtek 19. 1. 2012

8:09 E-mail sekretářky kvestora vedoucím nezelených "oddělení" s pozváním na schůzku v Klubu ÚVT v 11:00. Předmětem schůzky budou informace o organizačních změnách na ÚVT. Součástí pozvánky je rovněž výzva, aby pozvali všechny zaměstnance, kteří spadají pod šedou a modrou zónu (v podstatě jejich podřízené nebo "nezelené" kolegy podle v té době ještě platného organizačního řádu ÚVT).

9:00 Odvolaná náměstkyně pro IS odeslána do konce týdne na nařízenou dovolenou.

11:00 Schůzka kvestora s modrými a šedými v Klubu ÚVT (přítomno cca 40 osob, kvestor, Rychnovský, Kotrba). Hovořil pouze kvestor. Byly zopakovány informace o odvolání vedení a rozdělení ÚVT do zón. U pracovišť zařazených do šedé zóny bylo řečeno, že pan kvestor bude obcházet MU a zjišťovat, kdo by si je vzal (která fakulta) s tím, že příjemce na ně dostane peníze na jeden rok (2012), poté se již musí uživit sami. Následovala cca dvouhodinová diskuse, na závěr kvestor Vitula oznámil, že dílčí změny v rozdělení jsou ještě možné, a že bude příští týden jednat s vedoucími jednotlivých projektů (tj. vedoucími šedých oddělení) na doladění. Na místě se domluvila schůzka s prof. Matyskou na pondělí 23. ledna, jiné schůzky se nedomluvily ani neproběhly.

pátek 20. 1. 2012

Na oficiálních stránkách MU dochází ke změnám zařazení jednotlivých náměstků ředitele, toto označení okamžitě mizí u prof. Matysky, následně i u některých dalších (naopak u Lukáše Rychnovského jsou v těchto dnech uvedena obě zařazení, jak pověřený ředitel, tak i jeho náměstek podle stále platného organizačního řádu). Nakonec jsou v sobotu 21. 1. na webu formálně reinstalováni všichni náměstci ředitele, neboť doposud nebyli řádně odvolání pověřeným ředitelem.

18:00 Schůzka kvestora s děkanem FI doc. Kozubkem.

víkend 21.-22. 1. 2012

Stěhovací firma převáží vybavení zaměstnanců z Rektorátu na Botanickou.

Dokumentace: fotografie jedné z kanceláří po nastěhování

pondělí 23. 1. 2012

dopoledne Doc. Račanský posílá dopis bývalého ředitele ÚVT vedení univerzity a všem děkanům, stejně jako zaměstnancům ÚVT.

12:15 Začíná pravidelné jednání vedení Fakulty informatiky MU.

15:00 Vedení FI MU zasílá dopis vedení Fakulty informatiky MU vedení univerzity a děkanům, stejně jako zaměstnancům fakulty.

14:00 Schůzka prof. Matysky s kvestorem. Nejsou probírány žádné detaily ohledně restrukturalizace, celá diskuse je vedena pouze kolem proběhlých kroků, jejich příčin, důsledků a zejména jejich formy. Ná závěr hodinové schůzky přebírá prof. Matyska oficiální odvolání, podepsané již pověřeným ředitelem Rychnovským.

úterý 24. 1. 2012

11:27 V Informačním systému je založeno Diskuzní vlákno* ohledně změn v ÚVT.

během dne První dopisy na podporu stanoviska FI ke změnám na ÚVT: Dopis Ladislava Chodáka, Dopis firmy AdvaICT.

během dne Předseda Akademického senátu MU doc. Křepelka vyzval nově zvolené senátory, zda kvůli dění na ÚVT a celostátní vysokoškolské legislativě považují za potřebné dřívější ustavující zasedání senátu než 20. 2.

Večer Stále přetrvává chaotická informace na oficiálních stránkách MU, objevují se již nová jména (Osovský a Kotrba), zůstávají ale ještě i jména řady náměstků bývalého ředitele.

23:31 Předseda Akademického senátu Fakulty informatiky svolává Shromáždění akademické obce FI k situaci na ÚVT na 25. 1. 2012 na 12:00.

středa 25. 1. 2012

9:35 Předseda AS FI zasílá rektorovi pozvánku na polední shromáždění akademické obce FI k probíhajícím událostem na ÚVT.

9:42 Předseda AS FI zve na shromáždění doc. Račanského.

9:49 Předseda AS FI zasílá zaměstnancům ÚVT informaci o shromáždění akademické obce FI.

dopoledne Rektor posílá vedení FI MU svou odpověď na dopis z 23. 1.

12:00 Začíná Shromáždění akademické obce FI ve zcela naplněné posluchárně D3 (přítomno cca 200 osob). Za vedení MU jsou přítomni rektor Mikuláš Bek, kvestor Jan Vitula a prorektor Petr Fiala. Rektor Bek v úvodu odpovídá na otevřené dopisy (přečte svou odpověď na dopis vedení FI). Dotazy kladou členové akademické obce FI a ÚVT. Na otázku, proč bylo přistoupeno k tak razantnímu způsobu reorganizace ÚVT, odpovídají pánové Bek a Vitula, že důvodem byla neprůhlednost hospodaření ÚVT. Zároveň však přiznávají, že kvestor nepožádal Ústav standardní cestou o objasnění financování, ale informace získával různými oklikami. Zástupci ÚVT prohlašují, že jsou schopni hospodaření obhájit. Dále je zmíněno, že Ústav zklamal při přípravě rozpočtu na rok 2012, ke které měl dostat precizní instrukce. Bývalý náměstek ÚVT se hájí, že instrukce formulované na shromáždění vedení Ústavu nedostalo a pracovalo podle odlišného zadání. Vedení MU prohlašuje, že nedošlo a nedojde k žádnému propouštění. Vystupuje bývalá náměstkyně ÚVT, která oznamuje, že jí bylo hned 19. 1. nařízeno placené volno a poté zakázáno komunikovat s bývalými kolegy a dělat svoji práci, aniž se jí dostalo zdůvodnění, proč tomu tak je. Rektor ji zve na osobní schůzku, která je následně dohodnuta na pondělí 30. ledna na 16:00.

Dokumentace: videozáznam ze Shromáždění (délka 1:55:46), přepis videozáznamu

během dne Doc. Křepelka svolává ustavující zasedání Akademického senátu MU na 2. 2. s následujícím programem: volba předsedy, celostátní legislativa, dění na ÚVT.

čtvrtek 26. 1. 2012

Ačkoli vedení MU předchozího dne opakovaně prohlásilo, že k žádným organizačním změnám na Ústavu nebude docházet, dokud nebude provedena řádná analýza a navržena zdůvodněná restrukturalizace, projednaná a případně schválená Akademickým senátem (schválení musí předcházet krokům, které by vedly k rozdělení ÚVT), ředitel Rychnovský rozesílá nový organizační řád*, účinný od 23. 1. 2012 a podepsaný rektorem. Dokument je datován 19. 1. 2012. Z řad zaměstnanců se ozývají protesty proti zjevným nejasnostem v řídící struktuře a nekonzistentnosti dokumentu. Nový organizační řád ruší zcela pozice náměstků ředitele a zavádí nové pozice "malých" ředitelů pod ředitelem Rychnovským. Je rozesláno rověž rozdělení osob do jednotlivých nových oddělení, to je v řadě případů nekonzistentní s textem vydaného řádu. Není jasné liniové vedení pracovišť modré a šedé zóny (tyto pojmy se ale již v organizačním řádu nevyskytují). Rovněž struktura vedení ÚVT na oficiálním webu MU se stabilizuje, jsou uvedeni tři "malí" ředitelé, oproti původní informaci z 18. 1. mezi nimi již není dr. Pavlovič. Z ekonomického náměstka ředitele se stává tajemník (označení pozice dříve využíváno pouze fakultami).

Dokumentace: změny ve vedení ÚVT, jak se postupně objevovaly na univerzitních stránkách - 18. 1., 20. 1., 24. 1., 26. 1.

Další dopis na podporu stanoviska FI ke změnám na ÚVT: Dopis firmy IBA CZ.

pátek 27. 1. 2012

9:49 Skupina zaměstnanců ÚVT vypracovala a rozesílá Prohlášení ke změnám v řízení Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v lednu 2012, ke kterému se zaměstnanci mohou připojit podpisem. Do odpoledních hodin je shromážděno přes 60 podpisů, z toho téměř 40 od zaměstnanců "zelené" zóny.

11:15 Je vydáno Prohlášení akademického senátu FI k událostem na ÚVT.

14:12 Dlouholetá pracovnice ÚVT (zelená zóna) posílá v odpovědi na námitky k organizačnímu řádu e-mail, v němž používá formulace jako "Ta forma převzetí moci byla tak strašná, že prakticky všechny lidi paralyzovala." a "Mnoho lidí opanoval opravdový strach, uzavřeli se do sebe a vyčkávají, co bude. Nepíše se mi tento e-mail lehce, protože i já mám strach. A to žijeme v době, kdy máme deklarovanou svobodu slova, jsme na akademické půdě, a přesto se nám mnohým ta slova v hrdle zadrhla."

14:24 Firma Y Soft posílá dopis vedení FI MU, kde vyjařuje podiv nad provedenými kroky a jejich netransparentností.

neděle 29. 1. 2012

Příspěvek prof. Jany Musilové* v Diskusním vlákně IS MU.

Zveřejnění online petice na tomto webu.

22:42 Studentská unie FI vyjadřuje podporu stanoviska děkana FI MU k dění na ÚVT formou veřejného prohlášení.

pondělí 30. 1. 2012

Vzniká dokument Shrnutí stanovisek akademické obce proti současným změnám na Ústavu výpočetní techniky, který propojuje informace z dokumentů a akcí předchozích dní (veřejné zasedání, otevřené dopisy, diskuze v IS, mailové korespondence).

Předseda AS MU žádá, aby rektor předložil doklad zneužívání přidělených peněz ÚVT.

Vzniká další Diskuzní fórum vztahující se k situaci na ÚVT.

15:00 Zaměstnanecké Prohlášení ke změnám podepsalo k tomuto okamžiku celkem 89 zaměstnanců ÚVT MU (z toho 46 zaměstnanců z tzv. "zelené zóny").

18:35 Pověřený ředitel Lukáš Rychnovský posílá zaměstnancům ÚVT e-mail oznamující rezignaci jeho i ostatních členů nového vedení ústavu. Vedení univerzity nyní hledá vhodného kandidáta na funkci ředitele. Problém organizační struktury a dalšího směřování ÚVT zůstává i nadále otevřený.

večer Bývalé vedení ÚVT (s ředitelem Račanským) zveřejňuje dokument Některá fakta a skutečnosti k událostem na ÚVT MU, ve kterém se vyjadřuje k následujícím bodům:

 • Požadavek na finanční úspory ÚVT MU na rok 2012
 • Obvinění ÚVT MU z neprůhledných finančních toků
 • Způsob odvolání vedení ÚVT MU
 • Divoká „reorganizace“ ÚVT MU
 • Aktuální situace a atmosféra na ÚVT MU
čtvrtek 2. 2. 2012

Prohlášení děkanů MU k situaci v Ústavu výpočetní techniky

16:10 - cca 19:00 Zasedání Akademického senátu MU, které mimo jiné projednává situaci ÚVT. Rektor představuje plán řešení situace kolem Ústavu výpočetní techniky, podle něhož je novým pověřeným ředitelem Miroslav Bartošek. Metodickým řízením ústavu je pověřen prorektor Bareš. Následuje debata, v níž však jednotlivé strany diskutují různé aspekty problému - rektor a členové AS se vyjadřují zejména k nutnosti restrukturalizace ústavu, zástupci ústavu a FI se snaží získat odpovědi na otázky ohledně dosavadního průběhu změn.

pátek 3. 2. 2012

dopoledne Proběhlo krátké shromáždění zaměstnanců ÚVT, na kterém byl bývalým ředitelem Račanským představen nový pověřený ředitel, Miroslav Bartošek. Zaměstnanci byli krátce informování o představě budoucího vývoje - v průběhu dalších dní bude jmenováno nové dočasné vedení, vytvořen nový organizační řád a rozhodnuto o geografickém umístění jednotlivých oddělení. Současně vznikne pracovní skupina, složená ze zástupců fakult a odborníků v oboru informatika, jejímž úkolem bude vytvořit strategii dalšího směřování ústavu. Ústav bude zastoupen prof. Matyskou.

odpoledne Dr.Bartošek převzal jmenování dočasným ředitelem ÚVT MU.

pondělí 6. 2. 2012

10:00 První schůzka nově jmenovaného ředitele Bartoška se členy vedení ÚVT z doby před 18.1. (nepozván Rychnovský, nepřítomen Matyska - účast na státních zkouškách); skupina Pištěk, Glos, Matyska pověřena návrhem organizační struktury jako základu dočasného organizačního řádu ÚVT.

15:30 Schůzka rektora MU s ředitelem Bartoškem. Potvrzeny dislokační potřeby ÚVT v rozsahu a místech platných do 18.1., tedy i aktuálně neobsazené prostory v budově rektorátu MU.

středa 8. 2. 2012

8:00 Schůzka pracovní skupiny nad organizační strukturou ÚVT.

13:00 Schůzka s ředitelem Bartoškem nad organizační strukturou ÚVT a zásadami nového organizačního řádu.

čtvrtek 9. 2. 2012

11:00 Schůzka ředitele s vedením ÚVT z doby před 18.1. (bez Rychnovského), představení prvního návrhu organizační struktury. Současně je rozhodnuto o tom, že stěhováním nejvíce postižená oddělení dr. Kohoutkové (ekonomicko-správní informační systémy) a dr. Glose (geografické informační systémy) budou neprodleně navrácena do původních prostor; fyzické rozmístění ostatních oddělení bude řešeno v další etapě, i v návaznosti na dohodu s původním Oddělením vývoje systémových služeb (OVSS), které vedl Ing. Rychnovský. Prof. Matyska prezentuje návrh na rozdělení OVSS na vývojovou a provozní složku.

pátek 10. 2. 2012

10:00 Ředitel Bartošek informuje Ing. Rychnovského o doporučení vedení nalézt dohodu o jeho odchodu z ÚVT (faktickým důvodem je naprostá ztráta důvěry).

10:30 Schůzka ředitele Bartoška, prof. Matysky a dr. Pištěka se členy týmu OVSS, který je informován o tom, že je plánováno rozdělení OVSS (cca 20 osob) na dvě menší oddělení začleněná pod zástupce ředitele dr. Pištěka (provozně orientovaná část) a prof. Matysku (vývojová část). Obě tato oddělení by podle představ přítomných zástupců vedení ÚVT měly vést osoby přímo z týmů.

pondělí 13. 2. 2012

9:00 Schůzka ředitele Bartoška, Ing. Ledvinky a Ing. Rexové s prorektorem Janíčkem ohledně rozpočtu ÚVT na rok 2012. Dle návrhu rozpočtu MU má být základní neinvestiční rozpočet ÚVT krácen o 10%, navíc má ÚVT odvést z projektů a doplňkové činnosti příspěvek na centralizované zdroje MU ve výši 12,6 mil. Kč. Investice nejsou diskutovány.

10:30 Schůzka širšího vedení ÚVT, tj. ředitele Bartoška, navržených zástupců ředitele a vedoucích jednotlivých oddělení. Ředitel představuje návrh organizačních změn, které v převážné míře kopírují strukturu ÚVT z doby před 18.1. Informuje o plánovaném rozdělení OVSS na dvě menší oddělení, specializující se na vývoj a provoz služeb. Diskutovány jsou návrhy na začlenění zaměstnanců OVSS do těchto oddělení a jejich vedení.

úterý 14. 2. 2012

Jmenováni zástupci ředitele ÚVT MU: L.Matyska (pro výzkum a vývoj), P.Pištěk (pro služby a infrastrukturu), J.Kohoutková (pro ekonomické a správní informační systémy), P.Glos (pro technologické informační systémy), O.Dostál (pro počítačové sítě), J.Ledvinka (pro ekonomiku a správu). Pozice náměstka pro řízení a rozvoj služeb, existující před 18.1., zrušena.

Rektor na schůzi kolegia vyzval děkany, aby předložili návrhy na členy analytické skupiny, která se bude věnovat organizaci ÚVT a jeho financování.

čtvrtek 16. 2. 2012

Zahájeno stěhování nejvíce postižených oddělení ÚVT do původních prostor:

 • Oddělení GIS přestěhováno do budovy na Komenského.
 • Připraveno cca 4denní stěhování oddělení informačních systémů do budovy rektorátu na Žerotínově nám.
pátek 17. 2. 2012

Zaměstnanci OVSS seznámeni s novým návrhem organizační změny a personálním zajištěním: Oddělení bude zařazeno pod zástupce ředitele ÚVT pro služby a infrastrukturu (aktuálně dr. Pištěk) a bude z něj vyčleněno pododdělení, zajišťující realizaci projektu OP VK. Vedením oddělení OVSS bude pověřen dr. Antoš, vedením pododdělení projektu OP VK dr. Holub.

úterý 21. 2. 2012

Rektor na vedení MU navrhuje užší analytickou skupinu, která se bude věnovat organizaci ÚVT a jeho financování, ve složení:

 • prorektor Bareš (předseda)
 • kvestor Vitula
 • doc. Ladislav Dušek (IBA MU)
 • RNDr. Ondřej Krajíček (Y-SOFT)
 • prof. Matyska

Jmenování proběhne po získání souhlasu navržených členů. Rozsáhlejší skupina tvořená primárně zástupci fakult by měla být jmenována cca do týdne.

Prorektorovi prof. Barešovi předložen návrh organizačního řádu ÚVT MU.

pondělí 27. 2. 2012

S účinností od 1.3.2012 zrušil ředitel ÚVT MU pověření Lukáše Rychnovského k vedení oddělení OVSS. Vedením oddělení byl na dočasnou dobu pověřen David Antoš.

středa 29. 2. 2012

12 zaměstnanců ÚVT (z oddělení informačních systémů, oddělení OVSS a Oddělení celouniverzitních počítačových studoven a centrálních tiskových systémů) podalo výpovědi z pracovních poměrů, v celkovém rozsahu 10,45 úvazků.

pátek 2. 3. 2012

10:00 Jednání o přerozdělení pracovních úkolů odcházejících zaměstnanců OVSS mezi oddělení informačních systémů, oddělení OVSS, Oddělení systémové správy a Oddělení GIS. Prioritou je zajistit provozní úkoly.

pátek 9. 3. 2012

V informačních systémech MU zveřejněna nabídka volných pracovních pozic v ÚVT náhradou za zaměstnance odcházející k 30.4.2012.

úterý 13. 3. 2012

V ÚVT MU zahájen 10denní externí audit služeb a činností v rámci IT, prováděný společností IQUAP Česká republika, s.r.o. v rozsahu:

 • identifikace kritických oblastí v IT;
 • identifikace duplikace činností IT napříč jednotlivými odděleními;
 • popis krizových scénářů zásadních subsystémů IT.
pondělí 19. 3. 2012

Kvestor Masarykovy univerzity Jan Vitula rezignoval. Odstoupil, protože bude v nadcházejících volbách kandidovat do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

úterý 20. 3. 2012

Ředitel ÚVT předal prorektoru prof. Barešovi dokument "Ústav výpočetní techniky MU - Stručná analýza současného stavu", zpracovaný v ÚVT MU dle zadání analytické skupiny.

středa 21. 3. 2012

Ředitel ÚVT předal prorektoru prof. Barešovi dokument s návrhem strategického směrování ÚVT a jeho role na MU, "Strategie IT na MU a role ÚVT", rovněž zpracovaný v ÚVT MU dle zadání analytické skupiny.

pátek 23. 3. 2012

První kolo vstupních pohovorů s uchazeči o zaměstnání v ÚVT MU.

úterý 27. 3. 2012

Druhé kolo vstupních pohovorů s uchazeči o zaměstnání v ÚVT MU.

pátek 30. 3. 2012

Vstupními pohovory byli vybráni noví zaměstnanci ÚVT MU pro

 • vývoj a provoz informačních systémů a aplikací,
 • správu pracovních stanic Windows 7/XP.

Nadále otevřené zůstává pouze výběrové řízení na pozici správce serverů Windows2003/2008 a souvisejících technologií.

úterý 3. 4. 2012

Do funkce kvestora MU jmenován stávající prorektor pro ekonomiku Ladislav Janíček.

čtvrtek 5. 4. 2012

Rektor MU vydává nový organizační řád Ústavu výpočetní techniky (dle návrhu z 21. 2. 2012).

Na žádost rektora reagující na podnět z jednání AS MU 2. 4. 2012 zahajuje Kontrolní odbor RMU šetření situace na pracovišti ÚVT dislokovaném na rektorátu v lednu-únoru 2012.

pondělí 30. 4. 2012

12 zaměstnancům ÚVT vypršela výpovědní lhůta a tím skončily pracovní poměry.

pondělí 14. 5. 2012

Rektor seznámil AS MU se zprávou Kontrolního odboru RMU týkající se prověření postupu prozatímního vedení ÚVT MU v lednu-únoru 2012 vůči zaměstnancům ústavu při provádění organizačních a personálních změn. Ve zprávě je konstatováno, že některé postupy nebyly v souladu s platnými právními předpisy a vykazují známky šikany.

úterý 5. 6. 2012

Do funkce prorektora MU pro informační technologie jmenován prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

čtvrtek 14. 6. 2012

Poslední jednání širší analytické skupiny. Skupina konstatuje, že ÚVT předložil návrh na restrukturalizaci, a doporučuje rektorovi MU přijetí návrhu.

pátek 29. 6. 2012

Poslední jednání užší analytické skupiny, věnované přípravě vypsání výběrového řízení na funkci ředitele ÚVT a dalším otázkám řízení ICT na MU (rozpočet, Rada MU pro ICT atd.).

pondělí 23. 7. 2012

Vypsáno výběrové řízení na ředitele ÚVT. Termín pro podávání přihlášek stanoven do 16. 9. 2012.

neděle 16. 9. 2012

Do výběrového řízení na ředitele ÚVT MU se přihlásilo celkem 15 uchazečů. Jediným přihlášeným z MU je prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

středa 7. 11. 2012

Rektor MU rozhodl o jmenování prof. RNDr. Luďka Matysky, CSc. do funkce ředitele ÚVT MU ke dni 1. 1. 2013.

Jmenováním nového ředitele uzavíráme přehled událostí souvisejících s restrukturalizací ÚVT MU 2012. Novému řediteli i celému ÚVT MU přejeme úspěšnou budoucnost.