Informace o průběhu restrukturalizace
Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Petice proti způsobu provádění změn v Ústavu výpočetní techniky MU v lednu 2012

Dne 18. ledna 2012 byla odvoláním ředitele Ústavu výpočetní techniky zahájena série radikálních změn, zahrnující celkovou restrukturalizaci pracoviště a zásadní personální výměny. Proti způsobu, jakým byly tyto změny připraveny a jak jsou realizovány, se ohradilo mnoho zaměstnanců Ústavu i vedení Fakulty informatiky MU formou otevřených dopisů, na veřejném zasedání akademické obce FI MU 25. 1. 2012 a pracovníci ÚVT MU rovněž podpisem protestního Prohlášení, které bylo k dispozici od pátku 27. ledna 2012. V návaznosti na tyto akce se nyní obracíme na akademickou komunitu MU a případně i širší veřejnost s prosbou o podporu naší žádosti, aby restrukturalizace ÚVT byla zastavena a obnovena teprve po důkladné analýze a způsobem, který je důstojný akademického prostředí Masarykovy univerzity.

Níže se nachází text petičního prohlášení, který je možno podepsat. Jedná se o mírně upravenou verzi prohlášení, které je zaměstnanci Ústavu podepisováno od pátku 27. 1. 2012. V tomto prohlášení již nejsou opakovány skutečnosti dostupné veřejně jinde a požadavky jsou upřesněny a přeformulovány tak, aby odpovídaly petici pro širší veřejnost. Obě prohlášení spolu s podpisy budou 2. 2. 2012 předána Akademickému senátu MU, který na svém shromáždění bude projednávat postoj k reorganizaci ÚVT.

Na dalších stránkách tohoto webu je možno najít chronologický soupis událostí, které na Ústavu probíhají od 18. 1. 2012, a odkazy na relevantní dokumenty.

Podepsáni: doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.; prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.; RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.; RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.; RNDr. Petr Pištěk; RNDr. Petr Glos

 


Text petice

My, níže podepsaní zaměstnanci, studenti, absolventi a příznivci Masarykovy univerzity, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s událostmi probíhajícími v Ústavu výpočetní techniky MU (ÚVT), které veřejně započaly odvoláním ředitele Račanského dne 18. 1. 2012 a jimž předcházely několikatýdenní utajené přípravy.

Při vědomí toho, že rektor univerzity má plné právo odvolat ředitele univerzitního ústavu, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad formou, jakou bylo toto odvolání včetně bezprostředně navazujících akcí provedeno – bez dostatečného a náležitě prokázaného důvodu a způsobem zásadně se odchylujícím od způsobů hodných akademického prostředí.

Rovněž jsme silně znepokojeni a nesouhlasíme s tím, že byla zahájena a probíhá překotná restrukturalizace ÚVT, která je v přímém a zjevném rozporu s veřejným příslibem rektora MU, že nejprve proběhne analýza stavu ÚVT a teprve po zvážení všech aspektů budou navrženy a provedeny potřebné změny.

Žádáme proto o následující:

  1. Neprodleně zastavit provádění změn v organizační struktuře ústavu a vrátit ji do stavu platného k 17. 1. 2012, tj. před započatými změnami.

  2. Pro restrukturalizaci ÚVT zpracovat analýzu, navrhnout změny, tyto podrobit širší diskusi důkladně zvažující jejich dopady a obhájené změny následně schválit příslušnými akademickými orgány, což je postup vlastní akademickému prostředí. Po dobu přípravy těchto změn zajistit, že ve vedení ústavu působí na dočasné pozici ředitele osoba garantující, že průběžně nedochází ke změnám, které by nebyly řádně připraveny.

  3. Po odsouhlasení analýzy vypsat řádné výběrové řízení na vedení složky či složek, jejichž vznik a strukturu analýza připraví.

  4. Pro zpracování analýzy a návrhů změn ad 2 vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců fakult a součástí MU, ÚVT a odborníků v oboru informatika, která bude zárukou, že výsledná úroveň služeb poskytovaných ústavem uspokojí potřeby a očekávání MU, a současně bude zachován výzkumný ráz ústavu v takovém rozsahu a podobě, jaké jsou potřebné pro naplnění strategie MU stát se výzkumnou univerzitou, mj. podporující úzké propojení výzkumu a praxe.

 

 


Tuto petici podepsalo 985 lidí.